16.5 C
Vientiane
ວັນພຸດ, ເດືອນມັງກອນ 20, 2021

ການບໍລິການ

ຂຽນໂປຣແກຣມ ແລະ ພັດທະນາຊອຟແວ
(Windows/Android application )

ການຂຽນໂປຣແກຣມ ແລະ ການພັດທະນາຊອຟແວທີ່ນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ ໂດຍອີງຕາມໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າເປັນຫຼັກ ເຊິ່ງສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ແທດເໝາະກັບຈຸດປະສົງໃນການໃຊ້ງານຕົວຈິງໃນຮູບແບບ...

ອອກແບບ ແລະ ຂຽນເວັບໄຊ໌

ການອອກແບບ ແລະ ການຂຽນເວັບໄຊ໌ທີ່ສວຍງາມຕາມຍຸກຕາມສະໄໝ ຈາກຄ່ານິຍົມຂອງສັງຄົມໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ໂດຍອີງຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາຍັງມີຮູບແບບຕົວຢ່າງຂອງເວັບໄຊ໌ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສວຍງາມ ເພື່ອໄວ້ແນະນຳໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ເລືອກ, ເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ແກ້ໄຂຮູບແບບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າເອງ. ພາຍໃຕ້ມາດຕະການ...

ແນະນຳ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍໃຊ້ຊອຟແວ

ທາງບໍລິສັດພວກເຮົາຍັງສາມາດໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍການນຳໃຊ້ຊອຟແວເຂົ້າຊ່ວຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງທ່ານໃຫ້ສະດວກສະບາຍຍິ່ງຂື້ນໄດ້...