ໂປຣແກຣມເມີ້:ເປີດຮັບສະຫມັກ(24/9/2018-30/10/2018)

ປະເພດວຽກໂປຣແກຣມເມີ້
ໜ້າວຽກ1.ຂຽນໂປຣແກຣມ ແລະ ພັດທະນາຊອຟແວ
2.ອອກແບບ ແລະ ຂຽນເວັບໄຊ໌
ເງື່ອນໄຂ-ຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ມີທັກສະ ຫຼື ມີຄວາມຮູ້ດ້ານການຂຽນໂປຣແກຣມ.
*ມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
ຕັອງການບຸກຄົນ-1.ຊື່ສັດ ດຸໝັ່ນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ໜ້າວຽກ
2.ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ
3.ມັກຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ຊອກຮຽນຮູ້ໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ
ບ່ອນປະຈຳການບ້ານ ສາຍລົມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ.
ເວລາການ8:30-17:00
ວັນພັກວັນເສົາ, ວັນອາທິດ ແລະ ວັນພັກລັດຖະການ