ວັນຈັນ, ເດືອນພຶດສະພາ 20, 2024
31 C
Vientiane

Service

ການບໍລິການ

DEVELOPMENT SOFTWARE
(WINDOW/ANDROID APPLICATION)

ຂຽນໂປຣແກຣມ ແລະ ພັດທະນາຊອຟແວ

ການຂຽນໂປຣແກຣມ ແລະ ການພັດທະນາຊອຟແວທີ່ນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ ໂດຍອີງຕາມໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າເປັນຫຼັກ ເຊິ່ງສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ແທດເໝາະກັບຈຸດປະສົງໃນການໃຊ້ງານຕົວຈິງໃນຮູບແບບ ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການດຳເນີນ ແລະ ພັດທະນາທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ທັນສະໄໝຍິ່ງຂື້ນ.

WEBSITE PRODUCTIONS

ອອກແບບ ແລະ ຂຽນເວັບໄຊ໌

ການອອກແບບ ແລະ ການຂຽນເວັບໄຊ໌ທີ່ສວຍງາມຕາມຍຸກຕາມສະໄໝ ຈາກຄ່ານິຍົມຂອງສັງຄົມໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ໂດຍອີງຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາຍັງມີຮູບແບບຕົວຢ່າງຂອງເວັບໄຊ໌ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສວຍງາມ ເພື່ອໄວ້ແນະນຳໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ເລືອກ, ເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ແກ້ໄຂຮູບແບບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າເອງ. ພາຍໃຕ້ມາດຕະການ SEO ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຄົ້ນຫາເວັບໄຊ໌ຂອງທ່ານໃນ google ທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ນິຍົມໃຊ້ເປັນຊ່ອງທາງໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

SOFTWARE SOLUTION

ແນະນຳ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍໃຊ້ຊອຟແວ

ທາງບໍລິສັດພວກເຮົາຍັງສາມາດໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍການນຳໃຊ້ຊອຟແວເຂົ້າຊ່ວຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງທ່ານໃຫ້ສະດວກສະບາຍຍິ່ງຂື້ນໄດ້.

Documents

ເອກະສານ

POS Document

POS

Website Document

Website

Service Document

Service