ວັນພະຫັດ, ເດືອນຕຸລາ 14, 2021
25 C
Vientiane

Apply for job

ສະໝັກງານ

ຟອມຮັບສະໝັກ

  ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ (*)

  ເພດ (*)

  ວັນເດືອນປີເກີດ (*)
  ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ (*)
  ເບີໂທລະສັບ (*)
  ອີເມວ໌ (*)
  ປະຫວັດການສຶກສາ
  ປະຫວັດການເຮັດວຽກ
  ຄວາມສາມາດພິເສດ
  ຈຸດປະສົງໃນການສະໝັກ
  ເອກະສານປະກອບ(ຖ້າມີ)

  ການສົ່ງແບບຟອມສະໝັກງານ (ແບບທົ່ວໄປ)

  ຖ້າທ່ານໃດສົນໃຈ ສາມາດສົ່ງແບບຟອມສະໝັກງານຫາເຮົາໄວ້ກ່ອນໄດ້ທຸກເມື່ອ. ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດແບບຟອມໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

  ແບບຟອມສະໝັກວຽກເປັນ PDF

  ແບບຟອມສະໝັກວຽກເປັນ DOC

  ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ

  STEP1. ສົ່ງເມວ໌ ໂດຍການຕື່ມ ຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມຂ້າງລຸ່ມ.
  STEP2. ຢື່ນເອກະສານປະກອບ
  *ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  (ບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ)
  *ໃບຮັບປະກັນ (ບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ)
  *ໃບແຈ້ງໂທດ (ບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ)
  *ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ (ກ໊ອບປີ້)
  *ເອກະສານການສຶກສາ(ຖ້າມີ)
  *ໃບຜ່ານງານ(ຖ້າມີ)
  *ຮູບ 3​x4 ສອງໃບ

  STEP3.
  ເຮັດບົດທົດສອບວັດລະດັບທັກສະທົ່ວໄປ
  (SPI3)
  STEP4. ສຳພາດ

  STEP5. ສະຫຼຸບຜົນ

  ການຮັບສະໝັກງານ(ໃນປະຈຸບັນ)

  ການຮັບສະໝັກງານ

  More

   ປະຫວັດການຮັບສະໝັກທີ່ຜ່ານມາ

   ປະຫວັດການຮັບສະໝັກທີ່ຜ່ານມາ