ການຕະຫຼາດ : ເປີດຮັບສະຫມັກຮອດວັນທີ31/5/2019

ປະເພດວຽກ ການຕະຫຼາດ
ໜ້າວຽກ ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍມີຄື:
-ກຳນົດແຜນການທາງການຕະຫຼາດ, ວິເຄາະ-ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖານະການທາງການຕະຫຼາດ ເພື່ອປະເມີນຜົນ ແລະ ປັບວິທີການເຮັດວຽກໃຫ້ເຂົ້າກັບສະຖານະການ.
-ກຳນົດທິດທາງ, ວາງແຜນບໍລິຫານຈັດການສື່ໂຄສະນາພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກບໍລິສັດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການບໍລິການ.
-ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບບັນດາກຸ່ມລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
-ນຳສະເໜີການບໍລິການຂອງບໍລິສັດໃນຊ່ອງທາງຕ່າງໆ.
ເງື່ອນໄຂ-ສະເພາະເພດຍິງ
-ຈົບຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີສາຂາກ່ຽວຂ້ອງ
-ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ ເປັນຢ່າງດີ
-ສາມາດໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ word, excel, power point…
ຕັອງການບຸກຄົນ-ຊື່ສັດ ດຸໝັ່ນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ໜ້າວຽກ
-ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ
-ມັກຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ຊອກຮຽນຮູ້ໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ
-ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວໃນການພົວພັນລະຫວ່າງບຸກຄົນ, ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ
ບ່ອນປະຈຳການ ບ້ານ ສາຍລົມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ.
ເວລາການ8:30-17:00
ວັນພັກ ວັນເສົາ, ວັນອາທິດ ແລະ ວັນພັກລັດຖະການ

ສາມາດອ່ານລາຍລະອຽດແລະ ສົ່ງແບບຟອມສະໝັກແບບອອນລາຍໄດ້ທີ່:
ການຮັບສະໝັກ