ຂຽນໂປຣແກຣມ ແລະ ພັດທະນາຊອຟແວ

ການຂຽນໂປຣແກຣມ ແລະ ການພັດທະນາຊອຟແວທີ່ນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ ໂດຍອີງຕາມໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າເປັນຫຼັກ ເຊິ່ງສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ແທດເໝາະກັບຈຸດປະສົງໃນການໃຊ້ງານຕົວຈິງໃນຮູບແບບ Windows Application ຫຼື Android Application ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການດຳເນີນ ແລະ ພັດທະນາທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ທັນສະໄໝຍິ່ງຂື້ນ.