27.7 C
Vientiane
ວັນຈັນ, ເດືອນສິງຫາ 26, 2019

ຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍຂອງການເຮັດການຕະຫລາດດວ້ຍ EMAIL

ຂໍ້ດີແລະ ຂໍ້ເສຍຂອງການເຮັດການຕະລາດດວ້ຍ Email ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍຂອງການເຮັດການຕະຫຼາດທາງ Email ການເຮັດການຕະຫຼາດທາງ Email ນັ້ນອັນດັບທຳອິດເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈກອ່ນວ່າ ເປັນການເຮັດການຕະຫຼາດສະເພາະກຸ່ມ ທີ່ອາດຈະບໍ່ເອື້ອອຳນວຍ ແລະ ຕອບໂຈດໃນສີ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການ. ຫຼື ຜົນຕອບຮັບໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຄວນ ເນື່ອງຈາກວ່າຫຼາຍຄົນບໍ່ມີການໃຊ້ Email ເພື່ອເປັນການສື່ສານໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ລວມໄປເຖືງບາງຄວາມຮູ້ສືກທີ່ເຮັດທີ່ເຮັດໃຫ້ຍາກຕໍ່ການໃຊ້ງານອີກດວ້ຍ. ...
error: Content is protected !!